+381 61 30 88 692

Biznis planovi

Izvođenje definicije kao i određivanje najbitnijih tačaka biznis plana gotovo uvek je uslovljeno pozicijom i potrebama njegovog autora i/ili korisnika

Biznis plan ima jedno značenje za banke i druge finansijske institucije koje ih ocenjuju i koriste pri donošenju odluka o odobravanju kredita, drugo za konsultantske kuće koje ih sastavljaju, i treće za klijente koji koriste ove planove ili kao instrument upravljanja ili pri konkursima za dobijanje kredita. U tom smislu veći broj različitih autora pokušao je da odgovori na ovo pitanje.

 • Biznis plan je pregled poslovanja preduzeća, koji prikazuje šta se želi postići i na koji način se mogu obezbediti resursi za ostvarivanje postavljenih ciljeva.
 • Biznis plan je strateška vizija preduzeća, koja pruža jasnu i realnu sliku o tome kuda vodi poslovni poduhvat.
 • Biznis plan sadrži pregled svih potrebnih zahteva za otpočinjanje biznisa i detaljan operativni plan rada u prvih godinu dana.
 • Biznis plan predstavlja poslovni koncept preduzeća koji sadrži dokaze o uspešnom poslovanju, zajedno sa parametrima koji su potrebni investitoru.
 • Biznis plan je dokument na osnovu koga se donosi odluka o finansijskoj podršci.
 • Biznis plan je suštinski dokument za menadžment-tim preduzeća, koji favorizuje realistično predviđanje i pruža detaljan plan svih poslovnih aktivnosti.
 • Biznis plan je, po svojoj suštini i studija izvodljivosti, u kojoj preduzetnik, nakon istraživanja tržišta, i izrade operativnog plana i finansijskih projekcija, može proceniti prihvatljivost predložene poslovne prilike.

Uvažavajući sve navedene definicije, moguće je izvesti zaključak da jeBiznis planosnovni pisani dokument preduzeća kreiran za duži vremenski period, koji služi za internu i eksternu upotrebu i kojim se precizno definiše redosled svih poslovnih aktivnosti koje treba preduzeti prilikom:

 • osnivanja preduzeća
 • otpočinjanja novog poslovnog poduhvata ili
 • proširivanja postojećih poslovnih aktivnosti.

U skladu sa namenom biznis-plana (dakle, da li se on sastavlja za interne ili eksterne potrebe), postoje izvesne, ponekad i značajne, razlike u sadržaju dokumenta.

Interno, on služi menadžmentu i zaposlenima da kontinuirano prate, koriguju i unapređuju poslovne procese preduzeća, proširuju proizvodne kapacitete, ostvaruju nove poslovne poduhvate i poboljšavaju uspešnost celokupnog poslovanja preduzeća.

Eksterno ga koriste potencijalni zajmodavci ili investitori kao ključni dokument na osnovu koga se odlučuje da li će se upustiti u investicionu transakciju sa preduzećem.

Biznis plan treba da se sastavlja tek onda:

 • kada je jasno i precizno definisana poslovna ideja;
 • kada su jasno i precizno definisani resursi (pre svega, koliko kapitala-novca postoji i koliko kapitala nedostaje) i
 • kada je, što je više moguće, definisan vremenski okvir u kome bi ova ideja (projekat) mogla da se razvije i ostvari.

Poslovna ideja treba da ima realnu zasnovanost i prepoznatljivu tržišnu vrednost;

 • treba da postoji tržište i jasna koncepcija nastupa na tržištu;
 • da postoje kompetitivne prednosti proizvoda (ili usluge) koje ga izdvajaju od konkurecije;
 • planiranje treba da se zaniva na realnim, praktično ostvarljivim ciljevima, podacima i pretpostavkama;
 • da postoji dobar menadžerski tim;
 • kao i organizaciona struktura koja može da iznese čitav projekat.

Sama izrada biznis plana biće znatno olakšana, ako se u prvom koraku “skiciraju” osnovne karakteristike tekućeg poslovanja firme, kao i neki opšti razvojni ciljevi.

U tom kontekstu, u razmatranje se mogu uzeti i sledeća pitanja:

 • Koja je trenutna pozicija preduzeća na tržištu?
 • Koje proizvode (usluge) je preduzeće proizvodilo (pružalo) u prethodnom periodu, a koje proizvodi sada (misli se na proizvode i usluge koji su značajno doprineli sadašnjoj poziciji preduzeća)?
 • Koliki je ostvareni obim prodaje u prethodnim godinama, a koliki u tekućoj?

Ako je reč o firmi u osnivanju, važno je pitanje da li postoji opravdanost za otpočinjanje takvog posla (u kontekstu trenutnog stanja na tržištu i mogućih perspektiva).

Pregled osnovnih sredstava kojima preduzeće raspolaže (lista građevinskih objekata i opreme koja se koristi u procesu proizvodnje/pružanja usluga).

 • Orijentacioni plan razvoja firme (cilj je širenje poslovanja, obezbeđenje opstanka na tržištu, i dr).
 • Sa koliko novčanih sredstava namenjenih finansiranju projekta raspolaže vlasnik firme i koliko novca nedostaje?
 • Koji su planirani izvori za nedostajuća sredstva (krediti banaka, partnerstvo sa drugim licima/firmama)?
 • Da li je posao dovoljno “jak” da može da obezbedi povraćaj sredstava?
 • Šta klijent može ponuditi kao obezbeđenje?

Tok izrade biznis plana

Izrada (svakog) biznis plana predstavlja samo jednu fazu razvoja i implementacije ukupnog projekta.

U tom smislu, potrebno je utvrditi šta prethodi izradi biznis plana, kada se pristupa njegovoj izradi i kako teče proces odlučivanja na bazi biznis plana.